Klart du kan!

 

Slik gikk det når vi i Oslo og Akershus hadde samme kampanje i fjor

http://www.ncf.no/storypg.aspx?id=2417

Norsk cøliakiforening har gjennomført en spørreundersøkelse som viste at lærere trenger og ønsker mer kunnskap om glutenfri tilrettelegging! På denne bakgrunn ønsker vi å tilby gratis info-/bakekurs for lærere og barnehageansatte i løpet av høstukene 38, 39, 40 i 2015. Kursinnhold blir informasjon om glutenintoleranse samt glutenfri baking. Gjennom dette tilbudet tar vi også et initiativ til assistanse i forhold til forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, på området matintoleranse.
I første omgang trenger vi en tilbakemelding fra din barnehage/skole om dere vil delta på et slikt gratiskurs, og hvor mange deltakere i så fall (ikke bindende). Vi trenger svar på hvilke(n) av følgende 23uker det er aktuelt å delta:
Uke 38             Uke 39          Uke 40         -   Samt antatt antall deltakere: ???.....    
 
Svarene bes sendt pr e-post til: bakeskole.ncfosloakershus@gmail.com  (det går fint å trykke retur her) helst innen 1. mars  2015.
Kurs vil bli satt opp i henhold til tilbakemeldingene vi får på denne forespørselen, med forbehold om kapasitet. Nærmere beskjed vil følge til de som har svart når kursprogrammet er klart. Kursene vil i hovedsak foregå utenom ordinær arbeidstid. Alle som deltar på kurs får et eget oppskriftshefte.
Vi håper dere vil benytte denne muligheten til opplæring om glutenintoleranse, glutenfri baking og tilrettelegging, og ser frem til tilbakemeldingen fra dere!  
 
Med vennlig hilsen
Norsk cøliakiforening  Oslo og Akershus Fylkeslag
 
 
Nora Grøndal, 23.feb.2015
Fylkesleder

http://www.ncf.no    http://ncf.blogg.no (Oslo og Akershus fylkeslags blogg)
 


 

Båttur med danskebåten 24.-26.april!

Ta med naboens unger, eller venner! Veldig gunstige priser

Prisen er per lugar, atså for alle i lugaren samlet!

I april arrangerer vi tur til København for våre medlemmer. Båten drar fra Oslo 24/4 kl  1630. Vi satser imidlertid på å ha foredrag før avgang, så vi har ombordstigning  allerede fra 1015.
Vi er tilbake i Oslo 26/4 kl 0945.
Mange har sikkert vært på en sånn tur før. På lørdag har man noen timer i København. Det går buss fra kaia til sentrum, og det samme tilbake.
 
 
Vi synes vi har fått en svært fordelaktig pris.
 
 
En 4-sengs innvendig lugar koster 1196.-
4-sengs utvendig lugar koster 1529.- og en 5-sengs familielugar koster 1192.-

Maten kommer i tillegg. 
 
Barn under tre år spiser gratis, men betaler for det de drikker.
Frokost barn(4-11 år) koster 73 kroner, for de voksne koster frokosten 127 kroner,
for barnebuffet er det 160 kroner og for oss voksne koster buffeten 319 kroner.
Vi må vite hvem av deltagerne som går på glutenfri kost.
Maten betales sammen med påmeldingen. Drikke betales om bord.
Vi håper alle er nøye og presise med påmeldingene, det sparer oss for mye jobb.

Husk å skrive hvor mange måltider for voksne og hvor mange måltider barn

Det er også andre spisesteder om bord.
 
Vi ber om at dere ved påmelding skriver navn på alle deltagerne, samt alder på barna. Mailadresse og tlf nr hadde også vært fint.
Alle over 16 år må ha med seg legitimasjon.
 Husk at prisene er pr lugar og ikke pr pers.

Påmelding blir via ncfosloakershus@gmail.com og Beløpet må være innbetalt innen fristen til kontonr : 0539 47 96486
kontonavn Nora Grøndal

Frist 10. mars

Innkalling Årsmøtet

Innkalling til årsmøte i Cøliakiforeningen,  Oslo og Akershus Fylkeslag
Dato: 28 februar 2015
kl 1200
Sted: Clarion Hotel Royal Christiania (gamle Hotell Viking ved Jernbanetorget, veldig sentralt)

 
Saksliste:
1.15 Åpning og konstituering,
2.15 Godkjenning av innkalling og saksliste
3. 15 Godkjenning av årsberetning
4.15 Godkjenning av regnskap 2014
5. 15 Hva skal vi drive med i året som kommer?
6.15 Forslag til vedtak - styrehonorar
                  Styret foreslår en økning i styrehonorar
7.15 Forslag til vedtak - midler til forskning
                  Cøliakiforeningen sentralt har foreslått at Fylkeslaget Oslo og Akershus skal donere 250.000,- til et forskingsfond. 
                  Styret foreslår at det doneres 50.000,- til Forskingsfondet for cøliaki .Vi får en mindre del av kontingenten tilbake fra Sentralt nå, ca 150000kr hvert år framover så vi har ikke råd til å gi bort så mye.
Oppdatert: Vi fikk beskjed fra NCF s leder om at det utgår, siden et lag ikke bevilget hele det forespurte beløpet.
Kommentar: Vårt forslag var heller ikke på 250000kr.
8.15 Forslag til vedtak - Cøliakileir
                  Styret foreslår at vi igjen setter av en pott for å gi økonomisk støtte til de medlemsfamiliene med barn som ikke er gått over til NCFU ennå  som har deltatt på cøliakileiren innenfor potten
9.15 Innkomne forslag--Det har ikke kommet inn forslag til oss, men noen som ble videresendt til Kontoret. 
10.15 Fastsettelse av budsjett 2015
11.15 valg av leder og to styremedlemmer går ut og to inn, valg av revisor
12.15 valg 6 delegater til Landsmøtet til høsten i Kristiansund, pluss vara for leder og tre vara
    Styret foreslår at medlemmer i styret får fortrinn

Program:

 1. Representant fra NCFU (bekreftet)
 2. Check content forteller om app, og fremtidig utvikling av denne (bekreftet)
 3. mattilsynet om den nye matmerkingsordning (ikke bekreftet)
 4. Bakeri Fønix vil vise fram produkter

 
Adressen: https://www.nordicchoicehotels.no/clarion/clarion-hotel-royal-christiania/  
 
Biskop Gunnerusgt. 3, 0106 Oslo

Send oss gjerne en epost på ncfosloakershus@gmail.com  om du kommer, fordi det kan være greit for oss å vite om det kommer veldig mange.
Evt. på facebook event https://www.facebook.com/events/887730727924773/

oppdatert 23.2.15

Her kommer en ikke helt endelig oversikt over vår økonomi: 

Dette går vel ut:

Sjekk også årsmøtesaken som NCF sentralt har bedt oss å stemme over, se nedenfor

Kommentar på beløpene: Vi har fra 2014 fått en ny ordning med mye mindre i returkontingent enn før, i fjor var det ca 142 000kr istedenfor de 35% det var før (30kr/medlem istedenfor 157,5kr), og det blir samme størrelsesorden i år.  Det ble vedtatt på Landsmøtet høsten 2013 i Tromsø.
Midlene til formålet på konto ved årsskiftet var også før avsetninger til utgifter som gjaldt året før, og de tallene er ikke de samme som er i regnskapene til lagene pga. periodiseringsregler som gjelder årsregnskap.
Dessuten fikk vi kun halv returkontingent for 2013 i stedenfor de 287525kr. 

Vi trenger å ha ekstra midler på konto for å kunne arrangere ev. glutenfrie matmesser, samt andre medlemsaktiviteter.

Forskning er innenfor formålsparagrafen for NCF så det er ikke noe i veien for å gi gaver til forskningsfondet. Professor Sollid anmoder sterkt å legge det inn under https://www.unifor.no som forvalter forskningsfond for universiteter.

Vi vedtok på styremøtet i høst å anbefale at man tar den innsamlingen over for eksempel 3 år, og gjerne lager en kampanje for å få samlet inn de midlene. Nå kommer den saken som årsmøtesak til medlemmene å avgjøre.

Styret

05.02.2015

Her er brevet fra Generalsekretæren som han ber alle lag stemme over:

 

 

NCF satser for forskning

Styret i NCF Forskningsfond har behov for å styrke basiskapitalen med 3 millioner kroner. Årsaken er at de da kan få et forutsigbart rentebeløp å dele ut hvert år. Samtidig vil noe av rentene tilføres basiskapitalen slik at verdien av denne ikke forringes (pga. inflasjon). Nå har NCF sjansen til å gi et krafttak til forskning på glutenintoleranse.

Landsstyret gjorde følgende vedtak i sitt møte 8. november 2014:

«Landsstyret ser viktigheten av a styrke forskningsfondet sin kapital. Landsstyret anbefaler at det bevilges i henhold til oppsatt tabell i vedlegget til saken.

Fylkeslagene bes behandle sitt bidrag på årsmøtet i februar 2015. Bevilgningene effektueres når den samlede summen fra fylkeslagene er på minimum 2 millioner kroner.

Landsstyret bevilger kr. 1 million fra NCF egenkapital, under forutsetning av at samlet bevilgning fra fylkeslagene blir minimum 2 millioner kroner.»

Forskningsfondets leder Ludvig Sollid legger vekt på følgende:


Basis

-Det er NCF som organisasjon som må ønskes at det forskes mer på glutenintoleranse. Det er NCF som ber forskerne om mer forskning ved å sørge for mer kapital.

For å få effekt ut av NCF Forskningsfond må kapitalen økes

-Forskningsfondet har n& en basiskapital på ca. 2 millioner kroner

-I dag deler vi ut rentene. Inflasjonen gjør at kapitalen blir mindre verd

-For å få maksimum renteutbytte bør man bruke en fondsforvalter. Ønsker man det, må kapitalen opp i minimum 5 millioner kroner

Hvorfor ønsker styret i forskningsfondet mer kapital?

-Langsiktighet

-Med større kapital vil avkastning vaere forutsigbar og forskningsfondet kan engasjere seg i større forskningsprosjekter som varer over flere år.

-Mer kapital gir mer avkastning og dermed mer forskning

 NCF har mulighet for å innfri ønsket om 3 millioner kroner. Vi kan sikre mer forskning og dermed bidra til at man får mer kunnskap og bedre diagnostisering. 

Hva med kapitalen som NCF har sentralt og som fylkeslagene har opparbeidet?
NCF får inntekter i hovedsak fra medlemmene (kontingent og loddsalg) og fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Pengene skal brukes til tiltak for medlemmene og for å bidra til bedre vilkår for alle med glutenintoleranse i samfunnet generelt.

Når NCF nå har bygget opp kapital skal fylkeslagenes årsmeter vurdere om det er best tjenlig for personer med glutenintoleranse at en del av kapitalen investeres i forskning eller om de skal stå rundt om i landet på fylkeslagenes konti?

Nå skal NCF opptre som en samlet organisasjon. Fylkeslagene bes bidra med 2 millioner og hvis så, utløser det i million kroner fra NCF sentralt.

Hvorfor akkurat fordelingen som i tabellen under?

Landsstyremøte i 2012 diskuterte hvordan den opparbeidede kapitalen burde benyttes. Det ble konkludert med at fylkeslagene bør ha en reserve på et års drift. Og, overskytende kapital bør overføres til forskningsfondet. Det var i 2012, nå har vi sjansen til å gjøre nettopp slik det da ble foreslått.

Tabellen under viser hva hvert fylkeslag hadde av kapital per 31.12.2014. Kolonnen «Mulig beløp til forskningsfondet» er snitt av kostnadene lagene har hatt de tre siste årene.

Kolonnen til høyre viser hvor mye kapital fylkeslaget har i reserve, etter å ha gitt foreslått beløp til forskningsfondet.

Hva med de 4 lagene som står foreslått med kr. 0,- til forskningsfondet?

NCF Finnmark og NCF Troms er nokså nye fylkeslag at de ikke har opparbeidet nevneverdig med kapital. NCF Rogaland hadde et meget høyt kostnadsnivå i 2013 slik at snittet blir høyt. NCF Rogaland kan bidra godt bidra med kr. 100 000,- og likevel ha en høy reservekapital. NCF Buskerud har en lavere kapital i banken enn snitt kostnadene, men fylkeslederen signaliserte på landsstyremøtet at de ville diskutere å bidra de også.

 

Fylkeslagene er bedt om å bidra slik:

 

Per 31.12.13

Mulig beløp til

 

Fylkeslag

egenkapital

forskningsfondet

Ny saldo bank

Finnmark

31 430,00

0,00

31 430,00

Troms

56 070,00

0,00

56 070,00^

Nordland

185 596,00

60 000,00

125 596,00

Nord-Trøndelag

211 429,00

100 000,00

111 429,00

Sør-Trøndelag

148 242,00

40 000,00

108 242,00

Møre og Romsdal

515 222,00

200 000,00

315 222,00

Sogn og Fjordane

115 236,00

50 000,00

65 236,00

Hordaland

517 072,00

240 000,00

277 072,00

Rogaland

348 454,00

0,00

348 454,00

Agder

343 483,00

160 000,00

183 483,00

Telemark

759 467,00

450 000,00

309 467,00

Vestfold

311 722,00

170 000,00

141 722,00

Buskerud

178 207,00

0,00

178 207,00

Oslo og Akershus

548 715,00

250 000,00

298 715,00

Oppland

171 541,00

20 000,00

151 541,00

Hedmark

164 253,00

30 000,00

134 253,00

Østfold

340 184,00

230 000,00

110 184,00

SUM

4 946323,00

2 000 000,00

2 946 323,00

Hvert fylkeslag vil fortsatt har høy kapital i reserve i banken.

 

Konsekvenser

I denne saken opptrer NCF som en organisasjon. Det betyr at dersom ett eller flere fylkeslag sier nei til å bidra med beløpet det er bedt om, vil det bli et «nei» fra NCF til forskningsfondet. Hvis så skjer, skal ingen av fylkeslagene innbetale noe beløp.

Vi håper og tror at fylkeslagene i NCF ønsker mer forskning på glutenintoleranse. Vi foreslår derfor at følgende forslag fremmes for årsmøtet:

«Årsmøte i NCF (fylkeslag) har vedtatt å bevilge kr. (beløp fra tabellen) som gave til NCF Forskningsfond. Gaven er betinget av at alle fylkeslag bevilger sitt beløp i henhold til overstående tabell. Pengene vil bli overført til så fort NCF bekrefter at så er tilfelle.>

Når årsmøte er over, ber vi om at vedtaket i denne saken omgående sendes sekretariatet ved kristin.stenerud@ncf.no for registrering.

Jeg ønsker dere alle et godt årsmøte.

Vennlig hilsen

Norsk coliakiforening

Sign

Knut H. Peterson

Generalsekretær

--
Vi ønsker innspill til Årsmøtet

Her gjentas hva som ble sendt ut til alle i slutten av november:

"Innkalling Årsmøte lørdag 28.februar 2015 kl 12

Årsmøtet blir på Clarion Hotel (gamle Hotel Viking) som ligger ved Jernbanetorget. Clarion Hotel Royal Christiania | Biskop Gunnerus` Gate 3
Vi har en sak til årsmøtet:

Vi er blitt utfordret til å gi 250000kr av penger vi har i banken til Forskningsfondet for cøliaki, som deler ut forskningsmidler til forskere. Selve Ludwig Sollid kom på Landsstyremøtet og fortalte hvorfor han foreslo å legge fondet, som nå er i vanlig bank og går med underskudd, under forfaltning hos UNIFOR som forvalter 250 andre fond til forskning på universitetene. Men da må selve fondet økes til minst fem millioner kroner for  at  det skal bli forvaltning i UNIFOR.
Det skal opp på årsmøtet, og formålet forskning og cøliakifondet ligger jo innennfor  Formålsparagrafen vår i vedtektene. Vi kommer til å ha penger igjen på kontoen både til drift og i reserve. Det er Årsmøtet som må vedta dette eller ei. 

Kom  med ev. diverse andre saker til årsmøtet, send inn til oss. Det er valg på styremedlemmer og leder også. Håper vi blir mange på møtet.
Kadidater til nytt styre trenger vi også, kontakt valgkomiteen."


Planer for 2015: 

Bowling er utsatt, foreslått dato 7.mars

 

Glutenfrie temakvelder Masalamagic
Blir arrangert hos Masalamagic

Båttur med Danskebåten er 24.-26.april,
glutenfri båttur med foredrag før avgang fra kai 


 

Indisk glutenfri matkurs! (Temakveld) oppdatert våren 2015

Invitasjon til Temakveld med indisk kokkekurs hos Masalamagic!
Dette var veldig populært i høst, og det var ventelister pga begrenset antall per kurs. Vi dekker deler av kursavgiften for medlemmer! Det er altså spesialpris for oss.
Temakveld med glutenfri kokkekurs
Datoer: 
onsdag 11. februar
mandag 20. april
mandag 8. juni
Klokken 18-21

På temakvelden får du:
- foredrag om krydder 
- detaljert gjennomgang av oppskrifter 
- praktisk utførelse 
- et kulinarisk måltid 

Kokkekurs inkludert ingredienser, oppskrifter, et herlig måltid og ryddehjelp.

I tillegg er det for oss i NCF inkludert en pakke fra Masalamagic med krydder og mel som vi sponser for dere

Medlemmer betaler 770kr for voksen, og 275kr for barn opp til 12 år, og 550kr fra 13 til inkl. 17 år 

Adressen for temakvelden med glutenfri kokkekurs er : Masalamagic AS, Helgesens gate 73B
Påmelding: niru@masalamagic.com
eller mobil 90097291
Oppgi medlemsnummer
Obs: ikke trykk retur for å melde deg på, men send til Niru ovenfor

Masalamagics facebookadresse: https://www.facebook.com/pages/Masalamagic-AS/189895326745?fref=ts
Nirus blogg: http://nirusverden.com/

 

Her kommer noen bloggpostinger om det første kurset ihøst

 

http://nirusverden.com/2014/09/10/glutenfri-temakveld/ Niru fra Masalamagic har egen blogg

http://www.glutenfrimatverden.no/indisk-matkurs-2/ En deltager på temakvelden
blogget selv om den

Matfestivalen Matstreif 12.-13.september

Vi skal stå på stand på Matstreif, på en stand merket med Mat for alle, også deg med matallergi

sammen med Allergikokken, Fønix bakeri og Energimat

www.matstreif.no

http://www.bondensmarked.no/lokallag/oslo/

vi fikk en forespørsel fra en som lager glutenfrie lefser:

"Vil bare informere om at jeg har stand på Matstreif/Bondens Marked i Oslo, på Rådhusplassen 12-13. september 2014.

Jeg selger hjemmelagde ferdigsmurte glutenfrie lefser, natronkaker og kjeks på min stand. Alt er laget i mel-frie soner på mitt hjemmebakeri på Bryggja i Sogn og Fjordane.

Håper dere vil sende ut informasjon til deres medlemmer i forkant av matstreif.

Jeg blir å finne under Mor Sigfrids bakst, i sonen for håndmat.   

Jeg kan også ta opp forhåndsbestilling om noen ønsker det, da er dere sikret å få varer når dere kommer :O)

 

På forhånd tusen takk, og håper å se dere i Oslo.

 

Vennlig hilsen

Mor Sigfrids Bakst

 

Bjørg Ingebrigtsen

Mob 41307188

 

epost sonja@bualie.no"

Invitasjon til Temakveld med indisk kokkekurs hos Masalamagic!

Invitasjon til Temakveld med indisk kokkekurs hos Masalamagic!
Vi dekker halve kostnaden for medlemmer, så løp og meld dere på!


VINNER AV MERKET FOR GOD DESIGN 2014 http://www.youtube.com/watch?v=Q9CjtnBPicg

Temakveld med glutenfri kokkekurs

Datoer: 

tirsdag 2. september,

tirsdag 28. oktober,

mandag 1. desember

 Klokken 18-21

 

På temakvelden får du:

- foredrag om krydder 

- detaljert gjennomgang av oppskrifter 

- praktisk utførelse 

- et kulinarisk måltid 

 

Kokkekurs inkludert ingredienser, oppskrifter, et herlig måltid og ryddehjelp.

 

I tillegg er det for oss i NCF inkludert en pakke fra Masalamagic med krydder og mel som vi sponser for dere

Spesialpris for oss er kroner 500 for voksen, og gratis for barn opp til 16 år. 

 

 

Adressen for temakvelden med glutenfri kokkekurs er : Masalamagic AS, Helgesens gate 73B
Påmelding: niru@masalamagic.com
eller mobil 90097291
Oppgi medlemsnummer
.

Masalamagics facebookadresse: 
https://www.facebook.com/pages/Masalamagic-AS/189895326745?fref=ts
Nirus blogg: http://nirusverden.com
Denne eposten er sendt ut til alle medlemmer i Oslo og Akershus

Det er rettet noen småfeil, gateadressen, bildet er byttet, kartet er oppdatert med adresse, tilføyd link til bloggen

Fra Niru:

En god nyhet for deg med gluten- og/eller laktoseintoleranse: Hele serien fra Masalamagic er gluten- og laktosefri og flere av produktene finnes hos Meny, Ultra og Centra i Oslo.
De jobber med å få disse ut til flere butikker. Meny i storbyer har tatt inn serien, sånn smått kommer Spar og Joker etter. Alle butikker har mulighet til å få produktene via ASKO, så si gjerne fra i din lokale butikk om du ønsker en autentisk indisk smak. Videre er det ingen kunstig tilsetning eller konserveringmidler i produktene.
Konsept utvikler Niru Kumra har bl.a laget 3 typer chutney, 3 typer paste, Kikertemel, Raita miks, 2 typer Papadam og nydelig mango puré.
For et større utvalg i krydder, krydderbokser og kokebok besøk nettbutikken eller benytt muligheten etter et kokkekurs.
Masalamagic er forøvrig kåret til årets vinner av merket for god design innen emballasje av Norges Designråd:
 
Med vennligs hilsen/ kind regards

Niru Kumra
Mobil: + 47 900 97 291
Masalamagic AS

VINNER AV MERKET FOR GOD DESIGN 2014 http://www.youtube.com/watch?v=Q9CjtnBPicg

 


Seniortreff høsten 2014 NCF Oslo og Akershus
Oppdatert

Seniortreff  høsten 2014 NCF Oslo og Akershus.
 
Høstens treff for Seniorer 60 + legges til Skullerudstua.
Vi håper at dette forslaget faller i god smak.

Dato : onsdag 17 september 2014.

Vi møtes på Skullerud stasjon kl 1130, hvor vi går samlet til Skullerudstua som ligger ca 500 meter fra banen.

På Skullerudstua får vi servert glutenfri  lunsj.
Adkomst : T-bane nr 3 mot Mortensrud til Skullerud stasjon. Reisetid 23 minutter.
 
Frist for påmelding : 3 september 2014
Påmelding til Seniorkontakt  Anne Nesse , mobil : 924 33 426
e-post :   anne.nesse@broadpark.no

Skullerudstuas hjemmeside: http://www.skullerudstua.no med bilder og kart

9. 0g 10. mai Stand på Ultra på Ski

http://ultra.no/Butikker/Ultra/Ultra-Ski/Aktuelt/Allergievent-hos-Ultra-Ski-9-10-mai/

Her poserer Hilde, som lager Hildekaken, ved vår rollup og stand:

Hun (butikken egentlig) ble utsolgt for Hildekaker utpå lørdagen, butikken hadde tatt inn for få

Alle skriver om den nye glutenfrie grandiosaen nå om dagen!
Det er en stor ting! Den smaker helt lik vanlig grandiosa!

Attpåtil naturlig glutenfri, slik at enda flere kan spise den!

Her NCFU sin reaksjon:

http://ncfu.no/nyheter/na-kan-vi-ogsa-spise-norges-nasjonalrett

SENIORTREFF 60 + : Lunsj og Lyrikk ved Det norske Teater

Kunne du tenke deg å spise en gratis glutenfri lunsj i kulturelle omgivelser i selskap med andre som har cøliaki ?

Tradisjonen tro inviterer NCF Oslo og Akershus til  Lunsj  og  Lyrikk - treff nå på våren.

Datoen er onsdag 7. mai 2014  kl.  12:00.

Stedet er Det Norske Teater i Oslo Sentrum.

Påmeldingsfrist:     23. april. Obs! Fristen er forlenget, bare meld ifra

Husk at det er førstemann - til - mølla- prinsippet som gjelder; så ikke vent for lenge med å melde deg på !

 

Påmelding til NCFs seniorkontakt Bente Heggen på telefon  930 99 282  eller mail : heggenb@gmail.com

Årsmøtet 1. februar 2014

Her er Styreleder Nora Grøndal, avtroppende styremedlem Christin, og Turid, valgkomiteen og Anne

Først var det foredrag av Forsker og Dr.med spesialist i pediatri, Ketil Størdals foredrag om "Cøliaki hos barn - vet vi noe om årsakene?"


Årsmøtet ble det sendt ut innkalling om ifjor i siste Medlemsinfo til alle medlemmer, samme medlemsinfo hvor det stod om seniorlunsjen og julelunsjen. Det ble sendt ut både på papir og på epost. 

Det  ble sendt ut eposter og innkalling i brev til dem som ikke hadde oppgitt epostadresse like før årsmøtet.
Et tips: Det kan være lurt å gå på ncf min side og oppdatere epostadressen sin.

Det var gjennomgang av årsmeldingen og årsregnskapet, for første gang etter standarden for ideelle organisasjoner, som bedre viser hva midlene er brukt til. Budsjettet: Vi planlegger å ha aktiviteter omtrent som i foregående år.

Av saker som ble behandlet, og som det stod i innkallingen, var en forespørsel fra NCF sentralt om at vi skulle deles i Oslo og Akershus. Alle fremmøtte var imot.

Det nye Styret:

Leder Nora Grøndal, Årnes
Nestleder Sylvia Brandsnes
Kasserer Hildegun Holm, Enebakk
Seniorkontakt Bente Heggen
Sekretær Hilde Nordbø
Vara Anne Nesse
Vara Mona Pettersen
Vara Hanne Kvistaas 

 

Vi hadde stand på Juleexpo i november 13

Her er vår stand, vi delte ut brosjyrer, solgte bøker og kakespader og møtte flere medlemmer og potensielle medlemmer. Vi var så heldige å få dele stand med Hilde Brenne Rugås, som lager Hildekaken. (Den er både uten gluten, hvete, egg  og melk, og selges over hele Norge i frysedisken i matbutikker. Hvis den ikke er der, be dem ta den inn)

Minner om Årsmøte lørdag 1. februar kl 12

Årsmøte i Norsk Cøliakiforening Oslo og Akershus

Lørdag 1. februar 2014 kl 12:00 ? 15:00

Sted: Benneches gate 4 på Bislett. Utleielokalene til BBF i 1. etg.

PROGRAM

 

Kl. 12:00 Velkommen!

Kl. 12:15 Foredrag av barnelege Ketil Størdal

Kl. 13:00 Mingling med kaffe og kaker

Kl.13:30 Årsmøte:

Sakliste:

1.     Åpning av årsmøtet og konstituering

2.     Godkjenning av innkalling og dagsorden

3.     Godkjenning av styrets årsberetning

4.     Godkjenning av revidert regnskap for 2013

5.     Virkeplan / handlingsplan
- Samtale om fylkeslagets rolle og oppgaver i fylket

6.     Forslag om årsmøtets tilslutning til styrets vedtak i spørsmålet om deling av fylkeslaget:
Årsmøtet slutter seg til styrets vedtak
Styrets vedtak fra 16.01.2014:

NCF Oslo og Akershus er forbauset over at sentralstyret, til og med uten grunnlag i et landsmøtevedtak, forsøker å påtvinge fylkeslaget en løsning fylkeslaget har gitt klart uttrykk for ikke er akseptabelt.

Det er ikke aktuelt for NCF Oslo og Akershus å bli delt i to separate fylkeslag.

7.     Innkomne forslag (Det er ikke kommet inn noen forslag)

8.     Fastsettelse av budsjett 2014

9.     Valg. Valgkomiteens forslag:

Nye styremedlemmer for 2 år: Sylvia Brandsnes, Bente Heggen og Hilde Nordbø.

Styremedlemmer som stiller til gjenvalg som vara for 1 år: Anne Nesse, Mona Habiba Pettersen og Hanne Kvistaas. Ikke på valg: Nora Grøndal og Hildegunn Holm.

 

Etter årsmøtet blir det LODDTREKNING (gratislodd kl 12 ved ankomst)

 

Behov for nye likemenn i NCF Oslo og Akershus

Har du barn med cøliaki og ønsker å dele dine erfaringer med andre foreldre som er nye i rollen? Nå har vi behov for en person til

de østlige bydelene i Oslo.

Vi trenger også en som kan være likemann for nydiagnostiserte voksne i kommunene Oppegård, Ski, Ås, Enebakk, Vestby, Fet, Nes, og Aurskog-Høland.

Opplæring vil bli gitt

Kontakt likemannskoordiantor Turid Øyna for mer informasjon

turid.oyna@getmail.no 976 83 416

 

Behov for nye tillitsvalgte i NCF Oslo og Akershus fra februar 2014

Ønsker du å være med å forme fylkeslaget slik at medlemmene får et godt tilbud videre?

Til fylkesstyret ønsker vi personer som kan jobbe sammen med styremedlemmene som ikke er på valg. Vi trenger kompetanse på flere områder, særlig ønsker vi en som kan være kasserer.

Kontakt valgkomitéen v/ Turid Øyna for mer informasjon

Glutenfri julelunsj søndag 1 desember 2013

Årets tradisjonelle glutenfrie julelunsj vil gå av stabelen søndag 1 desember kl 1300 og stedet vi har valgt i år er Clarion Hotel Royal Christiania rett over gata for Oslo S. Det skulle med andre ord være enkelt å ta seg til og fra ved hjelp av kollektivtransport, og det finnes også rikelig med parkering i p-hus i området.

Den glutenfrie julelunsjen vil være en buffet der gjestene spiser så mye de vil av tradisjonell norsk julemat. Det blir et godt utvalg av både varmretter, kaldretter, brød og rundstykker, samt desserter - glutenfritt for våre medlemmer.

Arrangementet er rettet mot både familier, enslige og pensjonister, og vi har mange års erfaring i å lage trivelige glutenfrie julelunsjer i hovedstaden!

Vi kan tilby følgende kuvertalternativer for julelunsjbuffeten:

 • Familiekuvert (2 voksne + inntil 3 barn opp til og med 12 år) = kr 1000
 • Voksenkuvert (fra fylte 13 år) = kr 350
 • Barnekuvert (fra fylte 6 år til og med 12 år) = kr 200
 • Småbarnskuvert (opp til og med 5 år) = kr 0

Påmeldingsfrist : torsdag 14. november 2013. Påmeldingen er bindende.

Husk å oppgi type kuvert når du bestiller plass via e-post til osloakershus@ncf.no

eller til fungerende formann Nora Grøndal mobil : 951 04 945

Beløpet må være innbetalt innen fristen til kontonr : 5082 08 46 076

SENIORTREFF 60 + : LUNSJ OG LYRIKK ved Det norske teatret

 

SENIORTREFF 60 + :  LUNSJ OG LYRIKK ved Det norske teatret

  Kunne du tenke deg å spise en glutenfri  lunsj

I kulturelle omgivelser

I selskap med andre som har cøliaki ?

Tradisjonen tro inviterer NCF Oslo og Akershus til  Lunsj & Lyrikk- treff nå i høst.

Dato  er :              onsdag 20 november 2013 kl  1200

Stedet  er :            Det norske teatret i Oslo sentrum

Påmeldingsfrist :  To uker før arrangementet,  6. november 2013.

Husk at det er  førstemann-til mølla- prinsippet som gjelder, så ikke vent for lenge med å melde deg på !

 

Påmelding til : NCF`s  seniorkontakt Anne Nesse på  tlf  924 33426 eller  anne.nesse@broadpark.no

 

NOVEMBER: Seniorarrangement Senior 60+ onsdag 20.november. Send påmelding til anne.nesse@broadpark.no

NCF oppdaterer definisjonene

på siden http://www.ncf.no/Nyheter/Hva-er-hva.aspx skriver NCF at de vil bruke begrepet glutenintoleranse fremover! Det innbefatter cøliaki og DH, ikke-cøliakisk glutensensitivitet, og hveteallergi, og "Glutenintoleranse" vil benyttes i kommunikasjonen om alle som trenger glutenfri kost, hvor ikke en av de tre gruppene omtales spesielt. 24.09.2013


Bakekurs, høstens kurs

http://www.ncf.no/Nyheter/Bakekurs1.aspx


Glutenfri kan leses gratis på nett

http://www.ncf.no/Nyheter/glutenFRI-p-nett-.aspx


om frivillighet Norge, hva de sier om den nye regjeringen bl. a. http://www.ncf.no/Nyheter/Frivillighetens-regjeringserklring.aspx


Strekkode for å registrere oss som mottaker av Grasrotandelen på spillerkortet ditt!
Brød&Cirkus matmesse på Årnes, glutenfrie varer observert

På Brød&Cirkus-messen ble Be-To bakeri observert, med et nytt lavkarbo-brød med linfrø!
Brannstasjonen har åpen dag også, med gratis glutenfrie vafler og pølsebrød.
Brød&Cirkus er åpen til kl 18 idag lørdag.

 

Årshjulet

GJENNOMGANG AV ÅRSHJULET

Følgende årshjul er det gjeldende som er vedtatt av styret: 

MARS: Cupcake-kurs 19.mars (utsatt) 

APRIL: Cupcake-kurs 11.april (utsatt

APRIL: Pizza & bowling på Solli Bowling i Oslo sentrum (søndag 21.april - forhåndspåmelding) 

MAI: Lunsj & lyrikk ved Det norske teatret for Senior 60+ (onsdag 8.mai kl.12 - forhåndspåmelding) 

SEPTEMBER: Cøliakiuka 

OKTOBER: Landsmøte i Tromsø (Vi sender fire delegater) 

NOVEMBER: Seniorarrangement Senior 60+ onsdag 20.november. Send påmelding til anne.nesse@broadpark.no

NOVEMBER: Likemannssamling i fylket 

DESEMBER: Julelunsj , 1.eller 8. desember, Clarion Hotell Royal Christiania, mer info kommer,

JANUAR/FEBRUAR: "Single"-arrangement for 20-35 år uten barn (antakelig Quality Spa & Resort Son Hotel) 

FEBRUAR: Årsmøteseminar 

Bladet glutenfri: Nr. 4 - 2013 Utsendelse i uke 49, materialfrist: 6. november 

Status i Oslo og Akershus (sommeren 2013)

(...)
Det var et møte 28. august hvor Lisa, fylkeslederen trakk seg.
Nåværende styre:
Konstituert fylkesleder Nora Grøndal
Hanne Kvistaas, sekretær
Hildegun Holm
Mona Habiba Pettersen
Anne Nesse, som også er Seniorkontakt
Christin Sagvolden, som fungerer som kasserer

Gerd har permisjon ut året.

Valgkomiteen (ved Turid Øyna) ønsker forslag på ny kasserer og styremedlemmer og vara!


Her en facebookmelding fra Knut Henne Peterson, Generalsekretæren i NCF:

NCF har nå ryddet opp i begrepene vi bruker, og har nå følgende definisjoner:
Glutenintoleranse er hovedbetegnelsen og omfatter
- Cøliaki / DH
- Ikke cøliakisk glutensensitivitet
- Hveteallergi

Da NCF er til for alle disse gruppene, vil vi benytte "glutenintoleranse" fremfor cøliaki i vår kommunikasjon, der hvor vi ikke omtaler en av de tre gruppene spesielt. 

 

Rapport fra Pizza & bowling-arrangementet 21.april

BILDET UNDER: Glutenfri pizza og bowling med NCF Oslo og Akershus søndag 21.april i Oslo sentrum. Peppes har inngang fra gateplan, og en trapp ned til kjelleren ligger bowlinga.


 BILDET UNDER: Noen spiste pizza i overetasjen. Noen spilte bowling i underetasjen. Så byttet man.

 

Søndag 21.april arrangerte NCF Oslo og Akershus "Pizza & bowling" på Peppes Solli/Solli Bowling i Oslo sentrum.
Vertskap var Hildegun og Lisa fra fylkesstyret, og rundt 60 glade mennesker fikk to timer med så mye glutenfri pizza de bare orket i tillegg til masse morsom bowling for hele familien.

Ute var det sol på blå himmel og etterlengtede sommergrader, men det hindret ikke medlemsfamiliene i å kose seg nede i en mørk kjeller iført lånesko og med tunge kuler hengende i fingrene.
Familier møtte familier, barn møtte barn - og NCF-vertene var glade for å kunne legge til rette for en god opplevelse og nye bekjentskaper for både liten og stor.

Til dette arrangementet hadde vi venteliste, og vi satser på å kunne tilby et slik arrangement igjen snart, for dette var populært.

Stikkord:

Møteplasser for uformelle cøliaki-samtaler!
Savner du noen likesinnede å snakke med?
Trenger barnet ditt kontakt med jevnaldrende med cøliaki?
Er du nydiagnostisert og lurer på hvilke erfaringer andre har med glutenfritt kosthold?NCF Oslo og Akershus ønsker å legge til rette for uformelle møteplasser der medlemmer kan komme og treffe andre medlemmer, stifte nye bekjentskaper og utveksle erfaringer.
Kanskje er dette noe for nettopp deg?

Tanken er at fylkeslaget annonserer tid og sted for en slik uoffisiell møteplass, og så kan de som vil, stille opp, ta en kaffe sammen eller dele en pizza.

Følg med i våre informasjonskanaler, så kommer det en oversikt over dato og sted!

Kontaktperson for spørsmål: Styremedlem Hildegun Holm

Den nasjonale valgkomiteen til NCF søker kandidater

 

 

Følgende brev er blitt sendt til alle fylkeslagene i NCF,
og vi  ber alle medlemmene våre hjelpe oss å finne egnede kandidater!
Har dere forslag til kandidater til nasjonale verv, så ta kontakt med oss i Oslo og Akershus innen 1.juni, så samler vi opp
og sender anbefalinger videre til den sentrale valgkomiteen.

osloakershus@ncf.no Som kjent er det Landsmøte til høsten, og med Landsmøte følger valg av styre og stell i Norsk cøliakiforening.

Landsmøtets oppgave er å fylle alle verv i sentralstyret, valgkomiteen og kontrollkomiteen.

 

Valgkomiteen trenger innspill fra dere i fylkeslagene!

Valgkomiteen ønsker at dere kommer med forslag til personer og hvilke verv dere foreslår personene til.

Forslagene må være oss i hende innen 18. juli 2013.

 

Valgkomiteen ønsker et ryddig og oversiktlig valg for Landsmøtet.

Valgkomiteen ønsker flest mulig navn i sin innstilling. For at Landsmøtet skal få reelle valgmuligheter, er det en fordel om det er flere personer som stiller til valg i de ulike vervene.

Alle med gyldig medlemskap i NCF er valgbare under Landsmøtet, men de som foreslås må ha sagt seg villig til å stille til valg.

 

Vervene:

Sentralstyret: 

 • Leder
 • Nestleder
 • 5 styremedlemmer
 • 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge

 

 

Valgkomiteen:

 • Leder
 • 2 medlemmer
 • 1 varamedlem

 

 

Kontrollkomiteen:

 • Leder
 •  2 medlemmer
 • 1 varamedlem

 

 

Med vennlig hilsen valgkomiteen

Trine Davidsen, Helge Berg Andersen & Jon Thorvaldsen

 

Cupcakes - avlyst for 11.april og nye kurs til høsten!Det har vært stoooor interesse for våre kurs i glutenfri cupcakes-baking. Kjempegøy!

Derfor er det trist å måtte avlyse kurset som var satt opp11.april.
Vi beklager å måtte skuffe dem som hadde meldt seg på og gledet seg, men avlysningen skyldes lokaleproblemer.

Kursholder Anne Spurkland stiller imidlertid opp med nye kurs høsten 2013, og vi kommer tilbake med datoer når tida nærmer seg!

Håper du melder deg på du også!

Pizza og bowling søndag 21.april! (NB: Fullbooket!)Nå tar vi imot påmeldinger til gratis Glutenfri Pizza & Bowling søndag 21.april!
Ta med familien din, da vel!

Dette er et tilbud til familier med barn som er store nok til å bowle, men under NCFU-alder (15 år),
eller barn som bare er veldig glade i glutenfri pizza. Bowle gjør man om man har lyst.
Bowlinga er fortrinnsvis for barna, men de voksne har også lov til å prøve seg innimellom.
Vi samles på Solli plass, der det er Peppes Pizza i første etasje og bowlingbaner i underetasjen.
Det serveres glutenfri pizza og det bowles - alt gratis for de påmeldte.

MERK NYTT TIDSPUNKT: Oppmøte er kl.13 presis, og vi holder på i hvert fall i et par timer.


Forrige gang vi arrangerte dette, var det oppunder 80 påmeldte + ventelister, så kast deg rundt og meld deg og familien din på i dag!
Vi fyller opp plassene, men siste frist for påmelding er 21.mars midt på dagen, til osloakershus@ncf.no
Påmeldingsepost skal inneholde alder på barna og antall voksne og barn i familien.

 [SISTE pr.21.mars 2013: Vi er fullbooket! Alle nye påmeldinger kommer på venteliste!]


NB: Merk at vi kun tar imot forhåndspåmeldinger, og at dere må ha mottatt bekreftelse på deltakelse fra NCF Oslo og Akershus for å ha fått plass :-)

 

 

 Oppdatert pr. 21.april 2013

 

Stikkord:

SENIORTREFF 60+: Lunsj og lyrikk ved Det norske teatret

BILDET: Det Norske Teatret i Oslo sentrum

Kunne du tenke deg å spise en glutenfri lunsj
i kulturelle omgivelser
i selskap med andre som har cøliaki?


Tradisjonen tro inviterer NCF Oslo og Akershus til "Lunsj & lyrikk"-treff nå på våren.
Datoen er onsdag 8.mai 2013 kl.12.
Stedet er Det norske teatret i Oslo sentrum.

Påmeldingsfrist: To uker før arrangementet, 24.april.
Husk at det er førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder, så ikke vent for lenge med å melde deg på!


Påmelding til NCFs seniorkontakt Anne Nesse på tlf 924 33 426 eller anne.nesse@broadpark.no

 

Stikkord:

Disse medlemstilbudene blir realisert i 2013/2014!

BILDET: Hele fylkesstyret med varaer og likemannskoordinatoren møttes torsdag 7.mars på Restaurant Dinner vis-a-vis Nationaltheatret for å legge løpet fram mot neste årsmøte, februar 2014. 

 

Det nye fylkesstyret ble valgt lørdag 9.februar 2013 og konstituerte seg delvis, rett etter årsmøtet.
Noen verv innad i styret var utdelt og andre gjenstod. Da fylkesstyret påny møttes, på kickoff-middagen på Restaurant Dinner i Oslo sentrum, ble styreoppgavene fordelt slik for styreåret 2013/2014:

Fylkesleder: Lisa Kara Fröyland, Akershus
Nestleder: Nora Grøndal, Akershus
Kasserer: Janneche Almankaas, Akershus
Sekretær: Hanne Kvistaas, Akershus
Seniorkontakt I: Anne Nesse, Akershus
Seniorkontakt II: Gerd Bentsen, Oslo
Styremedlem: Hildegun Holm, Akershus

Varamedlem: Christin Sagvolden, Akershus
Varamedlem: Mona Habiba Pettersen, AkershusMan ble enig om følgende årshjul i fylkeslaget:

MARS: Cupcake-kurs 19.mars (utsatt)

APRIL:
Cupcake-kurs 11.april (utsatt)

APRIL:
Pizza & bowling på Solli Bowling i Oslo sentrum (antakelig søndag 21.april - forhåndspåmelding)

MAI:
Lunsj & lyrikk ved Det norske teatret for Senior 60+ (onsdag 8.mai kl.12 - forhåndspåmelding)

SEPTMBER:
Cøliakiuka (uke 40 hvert år)

OKTOBER:
Landsmøte i Tromsø (full delegatkvote + observatører sendes)

NOVEMBER:
Seniorarangement Senior 60+

NOVEMBER:
Matmessa (lørdag 9.nov og søndag 10.nov)

NOVEMBER: Likemannssamling i fylket

DESEMBER:
Julelunsj (antakelig søndag 8.desember kl.13)

JANUAR/FEBRUAR:
"Single"-arrangement for 20-35 år uten barn (antakelig Quality Spa & Resort Son Hotel)

FEBRUAR:
Årsmøteseminar

FEBRUAR/MARS:
Badehelg i Sarpsborg (?)

 

Det er videre satt opp fylkestyremøte på følgende datoer i 2013:

[Konstituerende møte nr.1302 lørdag 9.februar 2013]
[Kickoff-middag m/vedtaksdel nr.1303 torsdag 7.mars 2013]

 • Fylkesstyremøte nr.1304 torsdag 11.april 2013
 • Fylkesstyremøte nr.1305 torsdag 23.mai 2013
 • Fylkesstyremøte nr.1306 onsdag 28.august 2013
 • Fylkesstyremøte nr.1307 torsdag 12.september 2013
 • Fylkesstyremøte nr.1308 onsdag 23.oktober 2013
 • Fylkesstyremøte nr.1309 onsdag 20.november 2013

 

 Innspill til møtene mottas på osloakershus@ncf.no

 

Sist oppdatert 15.04.2013

Stikkord:

Badehelga i Sarpsborg - slik ble det!Bildet under: Dr.med. Ketil Størdal holdt foredrag om nytt innenfor cøliaki-forskning.

 

Det er moro å arrangere noe for medlemmene i NCF Oslo og Akershus når man føler at deltakerne gleder seg over det man har lagt til rette for.
Fylkeslagets badehelg i Sarpsborg med overnatting fra lørdag 2.mars til søndag 3.mars så ut til å slå an både hos liten og stor.


Det var bortimot 30 voksne og 30 barn til stede på Quality Resort Hotel Sarpsborg, en times kjøretur syd for Oslo.
Her hadde våren allerede gjort sitt inntog, og tørr asfalt, blå himmel og strålende sol ga en illusjon om at det aldeles ikke bare var i månedsskiftet februar/mars.

For å få mest mulig moro ut av helga i Sarpsborg var det mange som kom med det samme registreringen åpnet, klokka tolv lørdag formiddag. Etter ankomst bar det rett i bassenget for flere, mens noen først fikk med seg en herlig laksetallerken med crème brûlee til dessert i hotellets restaurant.

Dr.med. Ketil Størdal var snart klar til å fortelle hva som rører seg innen norsk og utenlandsk cøliakiforskning. Han kunne fortelle at forekomsten av cøliaki i Norge har økt med 3 ganger på 10 år. Nye diagnostiseringsmuligheter kom han inn på, og tilhørerne fikk høre at det finnes om lag førti ulike gener som påvirker risikoen for å få cøliaki, men at man må ha den rette vevstypen til å være disponert for cøliaki for å kunne utvikle det. Det er 30-40% som har disse vevstypene (HLA DW2 og HLA DQ8 eller en halv en av disse)  Allikevel er det bare noen få prosent av dem som har denne vevstypen i Norge som utvikler cøliaki. Og av disse igjen er 58,2 prosent jenter/kvinner.
Dr. Størdal kom også inn på de store forskjellene i forekomst (diagnostisering) av cøliaki i de ulike landene i Norden:

 • 6 pr. 1000 i Sverige
 • 3,8 pr. 1000 i Norge
 • 2,7 pr. 1000 i Finland
 • 0,84 pr. 1000 i Danmark


Man vet veldig lite foreløpig om hva som er årsaken eller årsakene til den store cøliaki-variasjonen innad i Norden, men det forskes stadig på mulige sammenhenger.
En annen ting som ble nevnt, var viktigheten av rett tidspunkt for når man introduserer gluten til et spebarn. Det har vært litt fram og tilbake i anbefalingene fra staten; en tid har man anbefalt å introdusere glutenholdig mat i 4-månedersalder, mens man en annen tid har anbefalt å vente til 6-månedersalder. Det teamet til dr.Størdal har kommet fram til og anbefalt, er å bruke tidsvinduet mellom 4 og 6 måneder til å introdusere den nye verdensborgeren for glutenholdig mat. Deres forskning på resultatene de har fått inn fra den store Mor-og-barn-undersøkelsen i Norge, viser at gir man gluten før 4 måneder eller først etter 6 måneder, er det en signifikant økt risiko for å utvikle cøliaki.

BILDET OVER: I Superland tilknyttet hotellet var det minigolf, klatrelabyrint, klatrevegg, ballbinge og mye mer å ta seg til.

 BILDET OVER: Fire voksne barnevakter fra NCF hadde ansvaret for tjuefem barn i Superland mens foreldrene var på cøliakifaglig foredrag.

 BILDET OVER: Søndagens besøk på forskningssenteret Inspiria var frivillig, men mange brukte noen lærerike timer her.
Barn i skolealder fikk delta på et kjemieksperient der "fisesaft" (avkok av rødkål) ble blandet med henholdsvis natron (base) og sitronsaft (syre), noe som ga et fargerikt resultat.BILDET OVER: Frokosten søndag morgen var av den overdådige hotellsorten, der man spiser altfor mye fordi øynene ikke blir mette.
Hotellet hadde et eget hjørne med glutenfrie frokostblandinger og laktosefrie alternativer, men ellers var det fritt fram også med varmretter, pålegg, frukt og grønt.
Egne oppvarmede glutenfri-brødskiver fikk man på forespørsel. Og prikken over i-en: Det var steket opp egne glutenfrie vaffelplater!
BILDET OVER: Badelandet var som en magnet på alle barna. De tøffeste prøvde seg på vannsklia som gikk gjennom taket og ned i ett av bassengene.

 
BILDET OVER: For de sportsinteresserte var det rikelig anledning til å få med seg godbitene fra Ski-VM.
Lørdagskvelden var det mange foreldre som samlet seg i fellesarealene for å utveksle erfaringer med å ha barn med cøliaki.
 

Les mer i arkivet » Februar 2015 » Januar 2015 » September 2014
NCF Oslo og Akershus

NCF Oslo og Akershus

33, Oslo

Norsk cøliakiforening, Oslo og Akershus fylkeslag. Fylte 30 år i 2012 med om lag 2000 medlemmer!

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits